Props & Futures
First Scoring Play - 12/2/2020
Future Odds Status
11/22/2020 - Bengals vs WSH FT - First Scoring Play
WSH FT TD Run 11-2 Final
Bengals Field Goal 7-2 Final
WSH FT Field Goal 13-4 Final
Bengals TD Pass 3-1 Final
WSH FT TD Pass 3-1 Final
Bengals TD Run 15-2 Final
Bengals Any Other TD 30-1 Final
WSH FT Any Other TD 40-1 Final
WSH FT Safety 50-1 Final
Bengals Safety 50-1 Final